TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Povinně zveřejňované informace

  • Jana Nedvědová

 

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, příspěvková organizace zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyhláškou č.515/202 Sb., kterou se stanoví požadovaná struktura zveřejněných informací, v platném znění, následující informace:

 

1. Název

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem Základní školy Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, příspěvkové organizace je Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, zřizovací listina byla vydána 17.5.2019. Hlavním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace je zajištění činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti školství, zejména zabezpečení základního vzdělání, výuky a výchovy žáků. Činnost školy se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Organizační struktura – viz příloha

 

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01

4. 2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora 284 01

4.3. Úřední hodiny

pondělí – pátek 7.00 – 14.30 hodin

4. 4. Telefonní čísla

327 512 175, 733 509 910 – kancelář školy

4. 5. Adresa internetových stránek

www.zszizkov.cz

4. 6. Adresa podatelny

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora 284 01 – kancelář školy

4. 7. Elektronická adresa podatelny

skola@zszizkov.cz

4. 8. Datová schránka

962an9f

 

5. Bankovní účet

6015-18325161/0100, Komerční banka Kutná Hora

 

6. IČO 

70877572 (nejsme plátci DPH)

 

7. Dokumenty

7. 1. Seznam hlavních dokumentů

        Zřizovací listina (včetně dodatků) - viz příloha 

        Organizační struktura - viz příloha 

        Školní řád - viz rubrika Školní řád 

        Školní vzdělávací program - k nahlédnutí v kanceláři školy, rodičům k dispozici na Edupage

        Výroční zpráva o činnosti školy - viz rubrika Výroční zprávy  

        Výroční zpráva o poskytování informací  

         Whistleblowing - směrnice na ochranu oznamovatelů - viz příloha  

 

 

7. 2. Rozpočet – viz rubrika Rozpočty školy 

 

8. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím lze podat:

  • písemně – na adresu ZŠ Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora 284 01
  • emailem – skola@zszizkov.cz
  • datovou schránkou – 962an9f 

  

9. Písemné podání a podnětů 

Podání a podněty lze podávat písemně nebo ústně na výše uvedených kontaktních adresách a telefonních číslech. 

 

10. Předpisy

10.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)

Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon 500/2004 Sb., správní řád

ve znění pozdějších předpisů

10.2.  Vydávané právní předpisy

Škola žádné právní předpisy nevydává.

 

 

11. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad je stanoven vnitřní směrnicí pro poskytování informací.

 

 

Poskytování informací

Poznámka

1.

Kopírování, tisk černobílé

A4 jednostranné/oboustranné

  4 Kč/8 Kč 

 

 

A3 jednostranné/oboustranné

  5 Kč/10 Kč 

2

Kopírování na magnetické nosiče

CD, DVD

30,00

3.

Poštovné a jiné poplatky

 

Dle platných tarifů

4.

Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy

 

Bezplatné

 

 

   12.Licenční smlouvy

   12.1 Vzory licenčních smluv

    V současné době škola žádné licenční smlouvy neposkytuje.

    12.2.  Výhradní licence 

     V současné době škola žádné výhradní licence neposkytuje 

 

    13.Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2023 - viz              příloha 

     

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání