TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zapojení do projektů

Nejsme na to sami

Nejsme na to sami

Další projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu, do něhož jsme se zapojili, má název Nejsme na to sami. Jeho realizátorem je společnost Elio, o.s. Cílem je zlepšení rovných příležitostí žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků. Pro vybrané tři třídy bude připraveno pět setkání - interaktivních seminářů s psychologem a pedagogem, rovněž vybraní pedagogové projdou akreditovaným kurzem. Cílem společných seminářů dětí s odborníky je rozvoj sociálních a komunikačních kompetencí a kompetencí k řešení problémů, podpora sebedůvěry u jednotlivců a zlepšení vztahů mezi dětmi. Projekt proběhne v období září - leden 2013.

Memorandum o vzájemné spolupráci

V rámci podpory přírodovědných a technických oborů jsme uzavřeli memorandum o vzájemné spolupráci se Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm řemesel Kutná Hora. Spolupráce již probíhá - prostory střední školy využíváme na exkurze, během projektových dnů apod., nyní byla stvrzena ještě i písemnou formou. Na následujícím odkazu se můžete seznámit s textem memoranda.
Knížka pro prvňáčka

Knížka pro prvňáčka

Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského přípravil pro tento školní rok - 2010/2011 - projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, do kterého se zapojily všechny tři naše první třídy.

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století.

V příloze jsou zveřejněny podrobnosti k projektu Co nebylo v učebnici. Projekt je hrazen z programu OP VVV a je zaměřený na rozvoj informační gramotnosti žáků. Naše škola je zde jako zapojená organizace a spolupracuje s Městskou knihovnou v Kutné Hoře. Projekt je realizován v období 1. 5. 2018 – 30. 4. 2021.

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

Od září 2013 jsme účastníci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem. Tento projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost a jeho realizátorem je Středočeský kraj. Do realizace, která je naplánovaná do června 2015, je zapojeno 22 středních škol - ty si ke spolupráci přibraly školy základní, aby došlo k propojení vzdělávání. Pro nás je touto spolupracující školou SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. Společnými silami by se nám mělo podařit u žáků zvýšit zájem o přírodní vědy a technické vzdělávání. Spolupráce nabízí využití odborných učeben například při projektových dnech, směřuje do oblasti volného času dětí - účast v zájmovém útvaru, možnost víkendových výjezdů zaměřených na zkoumání přírody.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání