TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zapojení do projektů

Projekt dlouhodobé primární prevence

Projekt dlouhodobé primární prevence

Projekt dlouhodobé primární prevence realizuje o.s. Prostor Kolín. Bude probíhat po dobu tří školních roků a zapojí se do něj letošní šesté a sedmé třídy. Jeho cílem je předejít vlivům společensky nežádoucích jevů ( jako je například záškoláctví, šikana, závislostní chování, rasismus a xenofobie, projevy násilí a agrese), dále zlepšování sociálního klimatu a vztahů mezi žáky a mezi žáky a učiteli. Skupina zapojených dětí by měla získat znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a tyto nástroje by děti měly uplatňovat ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti. Tento školní rok čekají šesťáky a sedmáky v období od října do dubna čtyři setkání s pracovníky Prostoru, rovněž následující dva roky se budou žáci s pracovníky Prostoru. setkávat. Projekt bude trvat do června 2012.
Projekt S TURem tu i zítra budem

Projekt S TURem tu i zítra budem

Projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jeho realizátorem je Ekocentrum Podhoubí Praha, směřuje do oblasti ekologické výchovy. Na naší škole se do něj zapojila třída III.A se svojí paní učitelkou třídní Růženou Votrubovou. Pro děti je připravena řada aktivit během celého školního roku – hra, v rámci níž se děti stávají obyvateli země, ve které se snaží zlepšit životní prostředí (žáci plní úkoly, své výsledky porovnávají s postupem ostatních tříd na interaktivním webu, výstupem je knížka vytvořená žáky). Dále děti absolvují dva praktické environmentální programy a projektový den – vše je zaměřeno na ekologickou tématiku a oblast trvale udržitelného rozvoje. Projekt proběhl během školního roku 2009/2010.
Projekt Internetové kluby při základní škole

Projekt Internetové kluby při základní škole

Projekt Internetové kluby při základní škole je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií. Projektu se účastní celkem 10 základních škol ze Středočeského kraje. Na naší škole je projekt realizován formou odpoledních aktivit i činností v rámci výuky, které jsou zaměřeny jednak na rozvoj ICT dovedností žáků, jednak na zlepšování kompetencí žáků pro studium pomocí ICT prostředků a eLearningu. Aktivity pro žáky školy zajišťují naši pedagogové. V rámci projektu jsou vyhlašovány žákovské soutěže a vzdělávací akce pro pedagogy. Vzniknou také metodické materiály a nové eLearningové aplikace. Projekt probíhá do listopadu 2011. Hlavním realizátorem je společnost Erudis, o.p.s.
Projekt Vzduchoplavec Kráčmera

Projekt Vzduchoplavec Kráčmera

Projekt je určen pro vybranou skupinu žáků - u nás je to VI.C se svojí třídní a k nim jsme přiřadili pár šikovných deváťáků. Děti pod vedením paní učitelky v průběhu tohoto školního roku připraví vlastní verzi scénáře a natočí podle ní pořad o Kutné Hoře. Během roku proběhne několik setkání s organizátory projektu, při kterých se děti blíž seznámí s technikami psaní scénáře a naučí se zacházet s potřebnou technikou. Scénář pak bude předán České televizi jako podklad pro natočení televizního pořadu. Výsledkem bude vlastivědný TV program určený pro žáky I.stupně. Projektu se účastní 32 škol z celé České republiky. Je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti a aktivních metod učení. Jeho realizátory jsou Antikomplex o.s. a Job o.s. Je spolufinancován z Evropských fondů. Projekt byl ukončen v červnu 2012.
Profesní vzdělávání - Škola 21

Profesní vzdělávání - Škola 21

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji - Profesní vzdělávání Škola 21 - to je celý složitý název projektu určeného pro pedagogy naší školy. Bez dalšího vzdělávání není v současné době naše práce možná, zapojení do tohoto projektu nám šetří nemalé finanční prostředky - projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Je zaměřen na zvyšování profesní připravenosti pedagogů s důrazem na realizaci kurikulární reformy a uskutečňování změn ve vzdělávání. Naši žáci účast v projektu také velmi vítají - protože se nepodařilo termíny všech školení vtěsnat do vedlejších prázdnin, musíme na tyto dny vyhlásit ředitelská volna. Projekt byl ukončen v červnu 2012.
Knížka pro prvňáčka

Knížka pro prvňáčka

Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského přípravil pro tento školní rok - 2010/2011 - projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, do kterého se zapojily všechny tři naše první třídy.

Projekt EU Peníze školám

Od září 2011 čerpá škola finanční podporu z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, celková výše podpory je 2 806 820 Kč. Prostředky budou využity především na podporu individualizace výuky (podpora čtenářské gramotnosti - skupinové vyučování ve 2. ročníku, individualizace v hodinách angličtiny 6.-8. ročníku a dělené hodiny českého jazyka a matematiky v 9. ročníku) a na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (tvorba digitálních učebních materiálů). Lze je dále využít na nákup některých učebnic, hardwaru a softwaru, další vzdělávání pedagogického sboru apod. Zatím největší položky, které jsme z těchto prostředků čerpali, představovalo pořízení nového serveru, výměna počítačů v jedné počítačové učebně a nákup MS Office 2010.
Nejsme na to sami

Nejsme na to sami

Další projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu, do něhož jsme se zapojili, má název Nejsme na to sami. Jeho realizátorem je společnost Elio, o.s. Cílem je zlepšení rovných příležitostí žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků. Pro vybrané tři třídy bude připraveno pět setkání - interaktivních seminářů s psychologem a pedagogem, rovněž vybraní pedagogové projdou akreditovaným kurzem. Cílem společných seminářů dětí s odborníky je rozvoj sociálních a komunikačních kompetencí a kompetencí k řešení problémů, podpora sebedůvěry u jednotlivců a zlepšení vztahů mezi dětmi. Projekt proběhne v období září - leden 2013.
Projekt dlouhodobé všeobecné primární prevence

Projekt dlouhodobé všeobecné primární prevence

Na příští dva roky - od 1.6.2012 do 31.3.2014 - jsme uzavřeli smlouvu s o.s. Prostor na pokračování spolupráce v oblasti primární prevence. Od tohoto školního roku začnou probíhat výukové bloky v šestých a sedmých třídách. Cílem je opět budování bezpečného sociálního klimatu, prevence nevhodných vztahů mezi dětmi, vzájemný respekt. V rámci tohoto projektu již proběhl i adaptační kurz pro šesťáky ve Zbraslavicích, který měl velmi kladný ohlas mezi dětmi. Všechny aktivity jsou hrazeny z prostředků evropských fondů.
Projekt Nautilus - Jak nemít ze školy ponorku

Projekt Nautilus - Jak nemít ze školy ponorku

Žáci 6.- 9.ročníku se účastní projektu Nautilus - Nauč se učit se. E-learningový kurz a cvičení v pracovním sešitě vedou k rozvoji dovednosti učit se - kompetencí k učení. Testem si žáci ověří, jak dobře si vedou, vyhodnocení jim poskytuje okamžitou zpětnou vazbu a doporučení, co by měli zlepšit. Projekt realizuje společnost SCIO, je hrazen z ESF a pro zúčastněné školy zdarma. Projekt proběhl během školního roku 2012/2013.

V technice je budoucnost

V dubnu 2013 jsme navázali spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze a uzavřeli jsme společně smlouvu na účast v projektu s názvem V technice je budoucnost. Cílem projektu je širší zapojení technických témat do výuky předmětů - především do pracovních činností v 9.ročníku a do fyziky. O tom, jak konkrétně bude spolupráce probíhat, budeme průběžně informovat.

Přidružené školy UNESCO

V březnu 2013 byla naše škola v Černínském paláci v Praze slavnostně přijata do ASPnet Přidružené školy UNESCO v České republice. Tato síť funguje ve světě již 60.let. Jejím hlavním cílem je propagace ideálů a principů UNESCO v oblasti výchovy a vzdělání. Členem sítě je dnes přes 9000 školních zařízení ve více než 180 zemích světa ze všech regionů, v České republice je zapojeno padesát jedna škol. Přidružené školy si vybírají, na jaké oblasti se chtějí zaměřit - my jsme si zvolili lidská práva a demokracii a ekologii a otázky životního prostředí. Zástupci škol se scházejí jednou ročně na celostátním setkání, kde probíhá výměna informací a plánování společných aktivit. Školy se věnují svým vlastním projektům v rámci vybraných oblastí.

Projekt Školy v pohybu

Od září 2013 se pedagogický sbor školy zapojil do projektu Školy v pohybu, který realizuje Trvalá obnova školy o.s. Projekt napomáhá školám ve vytvoření plánu dalšího rozvoje a poskytuje jim s tím související vzdělávání pro celé pedagogické sbory prostřednictvím seminářů, mentoringu, stáží a také týmové vzdělávání širšího vedení škol v řídících dovednostech. V rámci projektu se uskuteční výjezdní 2 denní seminář pro celý pedagogický sbor (ve dnech 11. a 12.11.), stáž na vybrané škole a semináře pro vedení školy. Projekt končí v prosinci 2014.
Objevy čekají na tebe

Objevy čekají na tebe

Od září 2013 jsme byli zapojeni do projektu Objevy čekají na tebe. Účast v tomto projektu nám poskytla možnost založit přírodovědný klub zaměřený na zkoumání neživé přírody. Žáci přihlášení do klubu se pod vedením pana učitele Škarky zajímali o následující témata: paleontologie, podzemní vody, nerostné suroviny, horniny, ochrana životního prostředí atd. Důraz byl kladen na poznání místního regionu (terénní cvičení a exkurze). Projekt byl velmi zajímavý. Byl ukončen v červnu 2014.

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

Od září 2013 jsme účastníci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem. Tento projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost a jeho realizátorem je Středočeský kraj. Do realizace, která je naplánovaná do června 2015, je zapojeno 22 středních škol - ty si ke spolupráci přibraly školy základní, aby došlo k propojení vzdělávání. Pro nás je touto spolupracující školou SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. Společnými silami by se nám mělo podařit u žáků zvýšit zájem o přírodní vědy a technické vzdělávání. Spolupráce nabízí využití odborných učeben například při projektových dnech, směřuje do oblasti volného času dětí - účast v zájmovém útvaru, možnost víkendových výjezdů zaměřených na zkoumání přírody.

Vzdělávání pro zdraví

Na téma zdravého životního stylu, dopravní výchovu a prevenci rizikového chování je zaměřen projekt Vzdělávání pro zdraví na základních školách. Projekt proběhne v období od září 2014 do července 2015. Je určen pro žáky 4. až 9.ročníku, pro něž jsou připraveny čtyři setkání - čtyři bloky vzdělávání - během obou školních roků. Všechny aktivity jsou pro žáky zdarma, jsou financovány z projektu. Projekt zajišťuje prostorPLUS o.p.s.

OPVK - Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva 56

V rámci tohoto operačního programu, do kterého jsme se přihlásili, obdrží škola od MŠMT dotaci ve výši 831 000 Kč. Dotace bude využita na realizaci čtenářských dílen ve vybraných ročnících, na jazykový kurz v zahraničí pro vyučující a na zahraniční jazykově vzdělávací pobyt v Anglii pro žáky. Všechny naplánované aktivity proběhnou v období od září do prosince 2015.

OPVK - Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva 57

Od září 2015 do prosince 2015 čerpáme finanční prostředky ve výši 212 481 Kč z výzvy č.57 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tyto prostředky jsou určeny na rozvoj technického vzdělávání formou vytváření žákovských výrobků. V rámci výzvy se uskuteční dva projektové dny pro vybranou skupinu žáků, část prostředků bude věnována na rozvoj profesních dovedností vyučujícího a budou dovybaveny dílny.

Výzva č.02_16_022 - Společné vzdělávání

Od 1.9.2016 jsme zapojeni do Výzvy č. 02_16_022 s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, projekt jsme pojmenovali Společné vzdělávání. V rámci tohoto projektu škola obdrží dotaci ve výši přibližně 1,7 milionu korun. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci čtenářských klubů, klubů zábavné logiky a deskových her a na doučování. Díky výzvě můžeme od tohoto roku zaměstnávat i speciálního a sociálního pedagoga. Jsme přesvědčeni, že všechny tyto aktivity a činnosti přispějí ke zlepšení vzdělávání našich žáků. Výzva bude realizována v následujících dvou letech, ukončena bude 31.8.2018.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání