TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zapojení do projektů

Společné vzdělávání IV.

Od 1.9.2022 škola čerpá dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský. Doba trvání tohoto projektu je 36 měsíců, ukončen bude k 31.8.2025. Celková výše dotace činí 3 343 004 Kč. Z programu je podpořena činnost školního speciálního pedagoga, školního asistenta, další vzdělávání pedagogických pracovníků, inovativní vzdělávání žáků, především tandemová výuka. Tato finanční podpora je pro práci školy velmi významná, pomáhá naplňovat vzdělávací cíle především v oblasti rovných příležitostí a rozvoji potenciálu každého žáka.   

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy

Vybavení škol digitálními technologiemi: V rámci Národního plánu obnovy (dále jen NPO) byly škole v roce 2020 poskytnuty finanční prostředky na IT vybavení pro distanční vzdělávání. Jednalo se o investici NPO č. 172 „Vybavení škol digitálními technologiemi“, která se týkala zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení škol.

Společné vzdělávání III.

Od 1. 9. 2020 čerpáme opět dotaci z OPVVV, tentokrát z programu Šablony III. Celková výše pro naši školu činí 1 207 324 Kč, program poběží opět dva školní roky. Z dotace bude podpořen poloviční úvazek školního speciálního pedagoga, částečný úvazek školního asistenta a stejně jako předešlé roky i kluby pro žáky - čtenářské, logiky a deskových her a klub v komunikaci v anglickém jazyce. Nově budeme realizovat sdílení pedagogů mezi školami - máme naplánovanou návštěvu Základní školy v Čáslavi a realizovat budeme též projektový den ve škole.        

Společné vzdělávání II.

Na projekt Šablony I. jsme od 1.9.2018 navázali  následujícími Šablonami II.  V rámci tohoto projektu škola obdrží dotaci ve výši  2 596 695 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci čtenářských klubů, klubů zábavné logiky a deskových her, klubu komunikace v cizím jazyce a badatelského klubu a projektových dní ve školní družině.  Díky výzvě může rovněž pokračovat ve své práci speciální pedagog. Všechny tyto aktivity jsou velmi přínosné a jsme velmi rádi, že je můžeme realizovat Výzva bude naplněna v následujících dvou letech a ukončena k 31.8.2020.

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století.

V příloze jsou zveřejněny podrobnosti k projektu Co nebylo v učebnici. Projekt je hrazen z programu OP VVV a je zaměřený na rozvoj informační gramotnosti žáků. Naše škola je zde jako zapojená organizace a spolupracuje s Městskou knihovnou v Kutné Hoře. Projekt je realizován v období 1. 5. 2018 – 30. 4. 2021.
Závodní vozítka se již rýsují

Závodní vozítka se již rýsují

V průběhu podzimu skupina zájemců z řad chlapců zahájila práci na sestrojení závodních vozítek... Museli přitom prokázat značné technické dovednosti, jak je vidět na fotografiích. Budeme držet palce při jarním závodění!

Projekt Cadet Grand Prix

Projekt Cadet Grand Prix

Od září 2017 jsme spolu s dalšími 14 základními a středními školami zapojeni do projektu Cadet Grand Prix. Projekt financuje TPCA a je zaměřen na podporu technického vzdělávání. Nám umožnil založit technický kroužek, ve kterém zájemci - mladí konstruktéři ze 6. a 7.ročníku sestaví z dodaného materiálu závodní cadetcaru - vozítko, natrénují jízdu a zúčastní se závodů mezi školami. Slavnostní zahájení projektu se konalo 19.9. v Základní škole Kolín V., kde chlapci s paní ředitelkou převzali materiál na dvě vozítka. Na práci se již těší!

Memorandum o vzájemné spolupráci

V rámci podpory přírodovědných a technických oborů jsme uzavřeli memorandum o vzájemné spolupráci se Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm řemesel Kutná Hora. Spolupráce již probíhá - prostory střední školy využíváme na exkurze, během projektových dnů apod., nyní byla stvrzena ještě i písemnou formou. Na následujícím odkazu se můžete seznámit s textem memoranda.

Výzva č.02_16_022 - Společné vzdělávání

Od 1.9.2016 jsme zapojeni do Výzvy č. 02_16_022 s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, projekt jsme pojmenovali Společné vzdělávání. V rámci tohoto projektu škola obdrží dotaci ve výši přibližně 1,7 milionu korun. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci čtenářských klubů, klubů zábavné logiky a deskových her a na doučování. Díky výzvě můžeme od tohoto roku zaměstnávat i speciálního a sociálního pedagoga. Jsme přesvědčeni, že všechny tyto aktivity a činnosti přispějí ke zlepšení vzdělávání našich žáků. Výzva bude realizována v následujících dvou letech, ukončena bude 31.8.2018.

OPVK - Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva 57

Od září 2015 do prosince 2015 čerpáme finanční prostředky ve výši 212 481 Kč z výzvy č.57 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tyto prostředky jsou určeny na rozvoj technického vzdělávání formou vytváření žákovských výrobků. V rámci výzvy se uskuteční dva projektové dny pro vybranou skupinu žáků, část prostředků bude věnována na rozvoj profesních dovedností vyučujícího a budou dovybaveny dílny.

OPVK - Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva 56

V rámci tohoto operačního programu, do kterého jsme se přihlásili, obdrží škola od MŠMT dotaci ve výši 831 000 Kč. Dotace bude využita na realizaci čtenářských dílen ve vybraných ročnících, na jazykový kurz v zahraničí pro vyučující a na zahraniční jazykově vzdělávací pobyt v Anglii pro žáky. Všechny naplánované aktivity proběhnou v období od září do prosince 2015.

Vzdělávání pro zdraví

Na téma zdravého životního stylu, dopravní výchovu a prevenci rizikového chování je zaměřen projekt Vzdělávání pro zdraví na základních školách. Projekt proběhne v období od září 2014 do července 2015. Je určen pro žáky 4. až 9.ročníku, pro něž jsou připraveny čtyři setkání - čtyři bloky vzdělávání - během obou školních roků. Všechny aktivity jsou pro žáky zdarma, jsou financovány z projektu. Projekt zajišťuje prostorPLUS o.p.s.

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

Od září 2013 jsme účastníci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem. Tento projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost a jeho realizátorem je Středočeský kraj. Do realizace, která je naplánovaná do června 2015, je zapojeno 22 středních škol - ty si ke spolupráci přibraly školy základní, aby došlo k propojení vzdělávání. Pro nás je touto spolupracující školou SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. Společnými silami by se nám mělo podařit u žáků zvýšit zájem o přírodní vědy a technické vzdělávání. Spolupráce nabízí využití odborných učeben například při projektových dnech, směřuje do oblasti volného času dětí - účast v zájmovém útvaru, možnost víkendových výjezdů zaměřených na zkoumání přírody.
Objevy čekají na tebe

Objevy čekají na tebe

Od září 2013 jsme byli zapojeni do projektu Objevy čekají na tebe. Účast v tomto projektu nám poskytla možnost založit přírodovědný klub zaměřený na zkoumání neživé přírody. Žáci přihlášení do klubu se pod vedením pana učitele Škarky zajímali o následující témata: paleontologie, podzemní vody, nerostné suroviny, horniny, ochrana životního prostředí atd. Důraz byl kladen na poznání místního regionu (terénní cvičení a exkurze). Projekt byl velmi zajímavý. Byl ukončen v červnu 2014.

Projekt Školy v pohybu

Od září 2013 se pedagogický sbor školy zapojil do projektu Školy v pohybu, který realizuje Trvalá obnova školy o.s. Projekt napomáhá školám ve vytvoření plánu dalšího rozvoje a poskytuje jim s tím související vzdělávání pro celé pedagogické sbory prostřednictvím seminářů, mentoringu, stáží a také týmové vzdělávání širšího vedení škol v řídících dovednostech. V rámci projektu se uskuteční výjezdní 2 denní seminář pro celý pedagogický sbor (ve dnech 11. a 12.11.), stáž na vybrané škole a semináře pro vedení školy. Projekt končí v prosinci 2014.

Přidružené školy UNESCO

V březnu 2013 byla naše škola v Černínském paláci v Praze slavnostně přijata do ASPnet Přidružené školy UNESCO v České republice. Tato síť funguje ve světě již 60.let. Jejím hlavním cílem je propagace ideálů a principů UNESCO v oblasti výchovy a vzdělání. Členem sítě je dnes přes 9000 školních zařízení ve více než 180 zemích světa ze všech regionů, v České republice je zapojeno padesát jedna škol. Přidružené školy si vybírají, na jaké oblasti se chtějí zaměřit - my jsme si zvolili lidská práva a demokracii a ekologii a otázky životního prostředí. Zástupci škol se scházejí jednou ročně na celostátním setkání, kde probíhá výměna informací a plánování společných aktivit. Školy se věnují svým vlastním projektům v rámci vybraných oblastí.

V technice je budoucnost

V dubnu 2013 jsme navázali spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze a uzavřeli jsme společně smlouvu na účast v projektu s názvem V technice je budoucnost. Cílem projektu je širší zapojení technických témat do výuky předmětů - především do pracovních činností v 9.ročníku a do fyziky. O tom, jak konkrétně bude spolupráce probíhat, budeme průběžně informovat.
Projekt Nautilus - Jak nemít ze školy ponorku

Projekt Nautilus - Jak nemít ze školy ponorku

Žáci 6.- 9.ročníku se účastní projektu Nautilus - Nauč se učit se. E-learningový kurz a cvičení v pracovním sešitě vedou k rozvoji dovednosti učit se - kompetencí k učení. Testem si žáci ověří, jak dobře si vedou, vyhodnocení jim poskytuje okamžitou zpětnou vazbu a doporučení, co by měli zlepšit. Projekt realizuje společnost SCIO, je hrazen z ESF a pro zúčastněné školy zdarma. Projekt proběhl během školního roku 2012/2013.
Projekt dlouhodobé všeobecné primární prevence

Projekt dlouhodobé všeobecné primární prevence

Na příští dva roky - od 1.6.2012 do 31.3.2014 - jsme uzavřeli smlouvu s o.s. Prostor na pokračování spolupráce v oblasti primární prevence. Od tohoto školního roku začnou probíhat výukové bloky v šestých a sedmých třídách. Cílem je opět budování bezpečného sociálního klimatu, prevence nevhodných vztahů mezi dětmi, vzájemný respekt. V rámci tohoto projektu již proběhl i adaptační kurz pro šesťáky ve Zbraslavicích, který měl velmi kladný ohlas mezi dětmi. Všechny aktivity jsou hrazeny z prostředků evropských fondů.
Nejsme na to sami

Nejsme na to sami

Další projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu, do něhož jsme se zapojili, má název Nejsme na to sami. Jeho realizátorem je společnost Elio, o.s. Cílem je zlepšení rovných příležitostí žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků. Pro vybrané tři třídy bude připraveno pět setkání - interaktivních seminářů s psychologem a pedagogem, rovněž vybraní pedagogové projdou akreditovaným kurzem. Cílem společných seminářů dětí s odborníky je rozvoj sociálních a komunikačních kompetencí a kompetencí k řešení problémů, podpora sebedůvěry u jednotlivců a zlepšení vztahů mezi dětmi. Projekt proběhne v období září - leden 2013.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání